Austria To Lower VAT On Accommodation

via Austria To Lower VAT On Accommodation – https://www.tax-news.com/news/Austria_To_Lower_VAT_On_Accommodation____76460.html?mkt_tok=eyJpIjoiWkRFek5UaG1NakV6TVRrMiIsInQiOiJkSmludTdXcjk4RHZDKzArQ01KaDF3V2Z3STN6akxaTzdIeVF3S3lEOXMyMEpta3V0WG1LYlRRVHY0XC80QzY3VCtLd2dWbUVDRncxQzVuNnRTcG1Ya2lvR1NZZG1aK1ZmdXVCR3FZZ2hBOGN6ZTRrSEtqRWE0RjViXC9iZmVRb0cwIn0%3D