UK: Reasonable care: tax returns and other documents

via Reasonable care: tax returns and other documents – GOV.UK – https://www.gov.uk/guidance/reasonable-care-tax-returns-and-other-documents?mkt_tok=eyJpIjoiWkRFek5UaG1NakV6TVRrMiIsInQiOiJkSmludTdXcjk4RHZDKzArQ01KaDF3V2Z3STN6akxaTzdIeVF3S3lEOXMyMEpta3V0WG1LYlRRVHY0XC80QzY3VCtLd2dWbUVDRncxQzVuNnRTcG1Ya2lvR1NZZG1aK1ZmdXVCR3FZZ2hBOGN6ZTRrSEtqRWE0RjViXC9iZmVRb0cwIn0%3D